Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
geologia i hydrogeologia

Geologia

W ramach geologii inżynierskiej i hydrogeologii Geocontrol wykonuje  m.in.:

Nadzory geologiczne – prowadzone dla realizowanych inwestycji inżynierskich.

Projekty robót geologicznych – przygotowywane dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich oraz określania warunków hydrogeologicznych,  jak również przy określaniu warunków posadowienia obiektów budowlanych czy stabilizacji osuwisk.

Opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskich – dla inwestycji liniowych, kubaturowych.

Opracowania dokumentacji hydrogeologicznych – dla inwestycji liniowych oraz kubaturowych z głębokimi fundamentami, wymagających odwodnienia.

W celu realizacji w/w zadań z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geotechniki wykonujemy:

  • wiercenia badawcze (w tym wiercenia rdzeniowane) wraz z opróbownaiem (kategoria A; B; C) otworów wiertniczych i wykonaniem na nich badań laboratoryjnych gruntów, skał;
  • sondowania terenowe – dynamiczne DP, SLVT oraz statyczne CPT, CPTu; inne;
  • kartowanie geologiczno – inżynierskie i hydrogeologiczne terenu;
  • badania geofizyczne;
  • inne działania terenowe w uzgodnieniu z Zamawiającym, Projektantem, konieczne do uzupełnienia danych.